کارورز گرامی
ضمن آرزوی موفقیت طی دوره کارآموزی در عرصه، امید است بتوانید در جهت رشد و توسعه توانمندی های علمی و عملی خود کوشا باشید. هدف از راه اندازی سامانه پورتفولیوی الکترونیک ثبت کلیه فعالیت های آموزشی و ارزشیابی آن در طی دوره کارورزی می باشد. ثبت فعالیت ها به شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزشی شما کمک خواهد نمود. لطفا کلیه فعالیت های آموزشی خود را در این سامانه ثبت نمایید. فعالیت ها شما توسط مربی مربوطه و از طریق همین سامانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بازخورد لازم برای شما ارسال خواهد شد. ارزشیابی شما بر اساس مستندات ثبت شده در این سامانه و ارزشیابی پایانی مربی مربوطه انجام می شود.
اهداف پورتفولیو
هدف کلی: ارتقای دانش، نگرش و مهارت تکنولوژیست های اتاق عمل برای ایفای نقش حرفه ای خود
اهداف جزئی: در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود:
الف: در نقش کمک اول
 • توانایی آماده سازی محیط اتاق عمل با تکنیک های آسپتیک (استریل و ضد عفونی) را داشته باشد.
 • اصول صحیح پوزیشن دادن را به کار برد. - در جراحی با کمک رتراکتورها، گازها و ساکشن دید کافی از محل عمل جراحی فراهم آورد.
 • تکنیک های مناسب برای کمک به جراح در هموستاز (بند آوردن خونریزی) را به کار برد.
 • تکنیک های مناسب برای بخیه زدن را به کار برد.
 • با پیش بینی نیازهای جراح به عمل جراحی سرعت بخشد.
 • دانش لازم در مورد آناتومی و فیزیولوژی طبیعی و پاتولوژیک داشته باشد.
 • دانش لازم در مورد شرایط اورژانس داشته باشد.
 • با رعایت نکات ایمنی اتاق عمل، حافظ وسایل و تجهیزات گران قیمت اتاق عمل باشد.
 • شرایط ایمنی برای بیمار و سایر افرادی که در اتاق عمل حضور دارند را فراهم نماید.
 • مهارتهای سازماندهی بالایی داشته باشد.
 • نگرش حرفه ای داشته باشد.
ب: در نقش اسکراب و سیار
 • دانش و عملکرد کافی در مورد مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیک های جراحی داشته باشد.
 • به منظور فرراهم نمودن مراقبت مطلوب از بیمار، اصول آسپتیک (استریل و ضد عفونی) را به طور عملی به کار برد.
 • مهارتهای لازم برای آماده سازی بیمار داشته باشد.
 • توانایی ایفای نقش فرد اسکراب (دست شسته) را در همه اعمال جراحی پایه و اعمال جراحی تخصصی داشته باشد.
 • رفتار پاسخ گویانه و نگرش حرفه ای مورد انتظار از یک فرد در حرفه بهداشتی
 • درمانی را داشته باشد.
 • دانش و توانایی لازم در مورد انجام مهارتهای مرتیط به فرد سیار را داشته باشد.
 • دانش لازم در مورد شرایط اورژانس را داشته باشد.
 • با رعایت نکات ایمنی اتاق عمل، حافظ وسایل و تجهیزات گران قیمت اتاق عمل باشد.
 • شرایط ایمنی برای بیمار و سایر افرادی که در اتاق عمل حضور دارند را فراهم نماید.
 • مهارتهای سازماندهی و مدیریتی داشته باشد.
مقررات آموزشی:
 • دانشجو در طول این دوره در 36 عمل جراحی در نقش اسکراب و 50 عمل جراحی در نقش سیرکولر [به تنهایی] (به ازای هر واحد کارآموزی 3 اسکراب و مجموعا جهت 12 واحد ارائه شده به میزان 50 مورد سیرکولر) شرکت خواهد کرد و می بایست برای هر مورد از این جراحی ها یک شرح عمل طبق آنچه در پورتفولیو آمده تهیه نمایند.
 • استفاده از یونیفرم مصوب دانشجویان و کارت شناسایی هنگام حضور در اتاق عمل الزامی است.
 • رعایت شئونات حرفه ای در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران آموزشی و درمانی الزامی است.
 • کسب اجازه و موافقت مربی، جراح و پرسنل اتاق عمل جهت اسکراب یا سیرکولر شدن ضروری است.
 • دانشجویان موظفند در طی دوره نسبت به تکمیل پورتفولیو خود اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل نمره دانشجو ناتمام محسوب شده و در دوره بعد می بایست مجددا به اندازه 90 عمل جراحی فعالیت داشته باشد.
نحوه محاسبه نمره نهایی کارورزی:
ارائه شرح عمل های جراحی (36 مورد اسکراب) 100 نمره
ارزیابی دانشجو در نقش اسکراب 100 نمره
ارزیابی دانشجو در نقش سیار 100 نمره
ارزیابی دانشجو بر اساس فرم ارزشیابی کلی 100 نمره
تذکر:
 1. تکمیل پورتفولیو برای اعلام نمره ضروری است
 2. برای سهولت در ارزشیابی دانشجو نمرات بر مبنای 100 بیان شده است نمره اصلی شرح عمل 2/7 ارزیابی عملکرد اسکراب 2/7 ارزیابی عملکرد سیار 4 و فرم ارزشیابی کلی 6/1 می باشد و نمره نهایی از 20 محاسبه می گردد.

جدول جمع بندی نمره نهایی کارورزی
شرح عمل ارزیابی اسکراب ارزیابی سیار ارزشیابی کلی نمره نهایی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.